Veilig betalen met:Volg ons op Facebook:

 

Algemene voorwaarden - TecTronic Feesttenten

1. Toepasselijkheid

Welkom op de website van TecTronic Feesttenten. Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met TecTronic Feesttenten, door te lezen. Zodra u browset, de website bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met onze voorwaarden akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze site.

TecTronic Feesttenten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen hebben plaatsgevonden.

Het feit dat de klant de huidige voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing.

2. Eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan TecTronic BVBA of zijn eigendom van andere eigenaren / rechthebbenden.

Het is toegestaan om gedeelten van onze website te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen met als doel:
(1) een bestelling bij TecTronic Feesttenten te plaatsen, of
(2) gebruik te maken van deze site als bron van aankoopinformatie, echter uitsluitend indien en voor zover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen, respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve in verband met aankoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TecTronic BVBA of de betreffende (auteurs)rechthebbende.

Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met één van de op deze site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgave) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven, kan een inbreuk op auteurs- of merkrechten van TecTronic BVBA opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TecTronic BVBA, ten strengste verboden.

3. Inhoud van de site

Alle producten die door TecTronic Feesttenten worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. TecTronic BVBA streeft ernaar de informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de weergegeven informatie altijd volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal TecTronic BVBA de informatie op deze site omtrent producten en diensten regelmatig aanpassen.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen via het telefoonnummer+32 51 54 54 25 of via mail naar info@tectronic-feesttenten.be.

TecTronic BVBA geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of via e-mail contact opnemen met TecTronic Feesttenten. Wij zullen u dan zo snel mogelijk verder van dienst zijn. Aan de op deze site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.

TecTronic BVBA behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren. Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

4. Over onze prijzen

De vermelde prijzen zijn altijd inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld). TecTronic BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele typografische of fotografische fouten.

5. Reservaties en voorraad

Van zodra u een bestelling plaatst bij TecTronic Feesttenten, zetten wij de goederen voor u in reservatie. Indien wij uw betaling niet ontvangen hebben binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, worden de goederen terug vrijgegeven en wordt uw bestelling geannuleerd.

Goederen kunnen ook na afspraak worden afgehaald te Lichtervelde. Indien u de goederen niet binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling kan afhalen, dient u om uw reservatie te behouden, het totaalbedrag integraal te voldoen via overschrijving.

Alle producten op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren.

TecTronic Feesttenten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een product.

6. Betaling

Betaling gebeurt altijd op voorhand of uiterlijk bij afhaling van de goederen te Lichtervelde.

U kan ervoor opteren om vooraf te betalen via overschrijving. Van zodra TecTronic BVBA uw betaling heeft ontvangen, gaan we over tot levering of nemen we terug contact met u op om een afspraak te beleggen voor het afhalen van de goederen te Lichtervelde. U kan ook online betalen met Bancontact/MisterCash/VISA/MasterCard of iDeal (enkel voor klanten met een Nederlands rekeningnummer). De online betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. Meer informatie met betrekking tot de betaling vindt u op www.pay.be. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op TecTronic Feesttenten BVBA in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

U kan ook contant (cash) of met Bancontact betalen te Lichtervelde bij afhaling van de bestelde artikelen.

Cheques of andere betaalmiddelen worden niet aanvaard.

7. Transport & leveringstermijn

Uw bestelling kan worden thuis geleverd in heel België, Nederland en Frankrijk. De verzendkosten kunnen variëren per artikel. Daarom vindt u de transportkosten terug op elke productpagina. Bestelt u meerdere artikelen in één keer, dan betaalt u het duurste transport, vermeerderd met 25% van de transportkosten van de overige bestelde artikelen. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop worden de verzendkosten automatisch berekend en worden deze bij het totaalbedrag gevoegd.

TecTronic Feesttenten levert ook in andere landen, maar hier kan een extra kost voor worden aangerekend. In dat geval neemt u best contact op met ons om de transportkosten te berekenen.

De leveringstermijn bedraagt maximaal drie werkdagen na ontvangst van uw betaling, tenzij anders aangegeven. TecTronic BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de levertermijn door overmacht niet kan worden gerespecteerd.

Het risico van het product tijdens het transport van het door u bestelde product is voor TecTronic Feesttenten. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door TecTronic Feesttenten kunnen worden uitgesloten.

8. Bedenktijd consumenten, herroepingsrecht of verzakingsrecht

De particuliere consument kan van zijn aankoop afzien binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

U dient ons dus binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen dat u beroep wenst te doen op uw herroepingsrecht. Vanaf dat moment heeft u nog eens 14 kalenderdagen om het artikel terug te bezorgen op ons postadres. Wij vragen u om alles proper, compleet en in de originele verpakking terug te sturen. Als consument bent u verantwoordelijk voor de terugzending van de goederen: het transport van de retour dient u zelf te betalen. TecTronic BVBA stort uw geld terug na controle van de staat van de goederen (d.i. de volledig betaalde som, incl. transportkosten).

TecTronic Feesttenten behoudt het recht om bij geretourneerde producten slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer er sprake is van een reële waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wanneer uw betaling gecrediteerd moet worden, zal dit altijd binnen de veertien dagen na ontvangst van uw beroep op uw herroepingsrecht gebeuren. Wij kunnen de terugbetaling evenwel even uitstellen totdat wij de goederen terug in ontvangst hebben genomen. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt bij aankoop, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om een andere terugbetaling.

Het verzakingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die de producten van TecTronic Feesttenten aankopen voor beroepsdoeleinden.

Het herroepingsrecht (of verzakingsrecht) geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bv. bedrukte vouwtenten of kadertenten op maat).

Het modelformulier voor herroeping kan u hier terugvinden.

9. Garantie

TecTronic Feesttenten geeft aan particuliere consumenten 2 jaar fabrieksgarantie. Voor zakelijke klanten (dit zijn zelfstandigen en rechtspersonen) bedraagt de fabrieksgarantie 1 jaar.
Voor tweedehandsartikelen of producten uit de koopjeshoek geldt steeds een maximale garantietermijn van 1 jaar. De garantie wordt niet toegepast op eventuele gebreken aan het product waarvan u op de hoogte werd gesteld op het moment van aankoop.

De fabrieksgarantie omvat het oplossen van productie- of fabricagefouten, bv. een slechte las in een koppeling, een ontbrekende velcrostrip, …. Wij lossen het probleem graag voor u op onder garantie door het herstellen of vervangen van onderdelen of het gehele product.

Belangrijk is dat u ons zo snel mogelijk liefst schriftelijk (via e-mail met foto) op de hoogte brengt van een eventueel defect en het product niet verder gebruikt. Dit gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling gemeld te worden. Op die manier wordt de schade niet groter en kunnen we u snel een oplossing aanbieden.

De fabrieksgarantie is enkel van toepassing bij normaal gebruik van het product. Onder normaal gebruik verstaan we conform de handleiding opzetten. De tent degelijk verankeren i.f.v. het weer en direct na gebruik terug afbreken en droog en netjes opbergen, vrij van ongedierte of vocht.

De garantie is niet van toepassing als tenten langdurig of zelfs permanent blijven buiten staan, onvoldoende of verkeerd verankerd worden of nat worden opgeborgen. Uitgesloten van de garantie is schade aan de ritssluitingen, ogen, naden en elastieken. De garantie is evenmin van toepassing bij sneeuw-, vries-, storm- of wrijvingsschade.

  1. Sneeuwschade: tenten worden liefst geëvacueerd voor het begint te sneeuwen. Laat u ze toch staan, ruim dan zeker de sneeuw van het dak. Sneeuwophoping zorgt voor aanzienlijk extra gewicht waardoor de structuur uiteindelijk kan inzakken of het zeil kan scheuren. Sneeuwschade valt nooit onder garantie.
    Door het meergewicht van de sneeuw kan het zeil bovendien uitrekken, waardoor dit niet meer strak staat en er zich uiteindelijk waterophopingen kunnen vormen bij regen. Vervang ook altijd tijdig de elastieken, wacht niet tot deze helemaal zijn uitgerokken. Het dakzeil moet altijd mooi strak op de structuur liggen.
  2. Vriesschade: bij heel koud weer (minder dan 5° of vriestemperaturen) wordt pvc brozer, waardoor in de plooien kleine gaatjes kunnen ontstaan. Met name pvc ramen zijn hier gevoeliger voor. Als de doeken “wapperen” of “slaan in de wind” (dit is het geval als er niet voldoende verankerd wordt), kan zo’n klein gaatje leiden tot een scheur. Let er dus altijd op dat de pvc zeilen mooi strak staan en uw tent goed verankerd is. Let er ook op dat u de pvc doeken niet plooit in dit koude weer. Beter is het om de doeken in een warmere omgeving te laten acclimatiseren. Pas als ze terug soepel aanvoelen kan u de pvc opplooien of -rollen.
  3. Storm- of windschade: voorspelt men hevige wind (meer dan 60 km/uur), hagel enz. dan is het verstandig uw tent te evacueren. Laat u ze toch staan, zorg dan voor adequate verankering zodat de structuur als een huis staat, en niet kan wegwaaien. Doeken mogen niet kunnen “wapperen” of “slaan in de wind”. Dit leidt uiteindelijk tot wrijvingsschade. Storm- of windschade valt niet onder garantie.
  4. Wrijvingsschade: materiaalvervorming of scheuren en gaten door wrijving tegen bv. een muur, takken of de grond vallen nooit onder garantie. Dit kunt u voorkomen door de tent goed vast te leggen, ev. een grondframe te gebruiken zodat de doeken niet kunnen “wapperen” of “slaan in de wind”. Sleep de zeilen niet over de grond. Vouwtenten vervoert u best niet plat met het dak op het frame, ook dit kan voor wrijvingsschade zorgen. Vervoer uw vouwtenten dus liever rechtop. Wil u uw vouwtent toch liggend vervoeren, haal dan het dakzeil van het frame.

Verkleuringen (bv. mos- of schimmelvorming) door contact met de bodem vallen niet onder garantie.

Van zodra u een gebrek vaststelt, dient u ons hiervan schriftelijk (via e-mail, ev. met foto) op de hoogte te brengen. Gebruik het product dan ook niet langer, maar breek de tent af. Op die manier wordt eventuele schade niet erger en kunnen wij u zo snel mogelijk verder helpen.

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

TecTronic BVBA is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.

TecTronic BVBA is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij TecTronic Feesttenten bestelde artikelen.

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

TecTronic BVBA beheert en onderhoudt de sites van TecTronic Feesttenten vanuit haar kantoren in Lichtervelde. Op (het gebruik van) de website en alle transacties met TecTronic Feesttenten, als onderdeel van TecTronic BVBA, is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard dan ook, ook deze die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Brugge. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.

Met uitzondering van de historische informatie die op deze site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

12. Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze site stuurt of op andere wijze aan TecTronic Feesttenten ter beschikking stelt, eigendom van TecTronic BVBA worden en blijven.

Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

13. Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een levering. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op schriftelijk verzoek (via de post of mail naar info@tectronic-feesttenten.be) kan u de door ons geregistreerde gegevens inzien en wijzigen. We reageren binnen de 14 dagen op uw vraag. TecTronic BVBA zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn/haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Indien u geen mailingen meer van ons wenst te ontvangen, kan u dit altijd aangeven. Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het bestel- en betaalproces via SSL-codering beveiligd en niet aan derden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

14. Herziening van gebruiksvoorwaarden

TecTronic Feesttenten, onderdeel van TecTronic BVBA is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien één of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, zal het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.

15. Bijzondere voorwaarden mbt promotie (10% korting)

Let op! Onderstaande bijzondere voorwaarden hebben wat betreft reservaties en voorraad (punt 5), betaling (punt 6) en transport en leveringstermijn (punt 7) voorrang op bovengenoemde voorwaarden.

Tijdelijke promotie – 10% korting op alle bestellingen (geldig van dinsdag 1/10/2019 t.e.m. donderdag 31/10/2019)

VOORWAARDEN:
10% korting geldig voor alle bestellingen geplaatst in de winkel, via e-mail of via de webshop van TecTronic Feesttenten BVBA. Geldig van dinsdag 1/10/2019 tot en met donderdag 31/10/2019. De korting is enkel van toepassing op de producten, dus niet op eventuele verzendkosten. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere promoties, Gezinsbondkorting, eerder gedane offertes of geplaatste bestellingen. Evenmin geldig op bedrukkingen, losse onderdelen of bestellingen geplaatst met bestelbon (gemeentes en dergelijke). Ook niet geldig op producten die niet voorradig zijn. Op elke productpagina staat vermeld of het product voorradig is ("op voorraad") of niet ("op bestelling").
De korting is evenmin van toepassing op artikelen uit de koopjeshoek, tweedehands onderdelen of promopakketten zoals grote kadertenten en voordeelpakketten met meubilair.

Let wel: bestellingen worden pas verstuurd na ontvangst van uw betaling via overschrijving, Bancontact/MrCash of iDEAL (Nederland).
Indien wij uw volledige voorafbetaling niet ontvangen hebben voor donderdag 7/11/2019, wordt uw bestelling geannuleerd en verliest u zo de 10% korting.

16. ODR

Wenst u extra informatie omtrent uw herroepingsrecht als consument? Lees dan alles na op het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform): http://ec.europa.eu/odr.